दाबी सिद्वान्त

ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको दाबी सम्बन्धी सिद्वान्त

काठमाडौं नेपाल

ज्योति लाईफ इन्स्योरेनस कम्पनी आफ्ना गा्रहकहरुको सुरक्षाको महत्व तथा भावनाको उच्व सम्मान र कदर गर्दछ । त्यसैले हामी हाम्रा ग्राहकहरुको आवश्यकताको समयमा वहाँहरु सँगै उभिएर कम्पनीको ज्योति लाईफ संधै तपाईंको साथ भन्ने नारालाई ब्यवहारीक रुपमा सार्थक बनाउन सँधै प्रतिवद्व रहेको उद्घोष गर्दछौं ।

हामी जीवन बीमालाई सदैव ग्राहकको द्रिष्टीकोणबाट हेर्दछौँ र वैद्य दावि भुक्तानी गर्नु कम्पनीको दायित्व ठानी आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु प्राप्त हुना साथ हरेक बैध दावी न्यायीक रुपले यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउदछौँ ।

दावी प्रक्रिया:

मृत्यु दाबी भुक्तानको लागि चाहिने कागजातहरु
  क. मृत्युको जानकारी मृत्यु भएको स्थान, समय र मृत्युको कारण खुलेको हकवालाको निवेदनपत्र.
ख. दाबी कर्ताले भर्ने दाबी विवरण
ग. मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र
घ. नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र
ङ. सक्कल बीमालेख
च. पछिल्लो बीमाशुल्क भुक्तान गरेको रसिद
छ. ग्राहक पहिचान फारम
ज. दाबी कर्ताको नागरिकताको प्रतिलिपी
झ. दाबी फछ्यौट पूर्जा
ञ. कम्पनीबाट आवश्यकता अनुसार माग गरिएको अन्य कगजातहरु
बिरामीको कारणले भएको मृत्यु दाबी भुक्तानीको लागि थप कागजातहरु
  क. प्रकरण ७ मा उल्लेखित सम्पूर्ण कागजातहरु
ख. अस्पतालको अभिलेख / औषधोपचार गराएको दस्तावेजहरु / Medical Attendent’s Report
दुर्घटनाको कारणले भएको मृत्यु दाबी भुक्तानीको लागि थप कागजातहरु
  क. प्रकरण ७ मा उल्लेखित सम्पूर्ण कागजातहरु
ख. शव परीक्षण प्रतिवेदन (Post Morterm Report)  / लास जाचँ प्रकृती मुचुल्का सहित
  घटनास्थलको प्रहरी प्रतिवेदन
घातक विमारीको दाबी भुक्तानीको लागि थप कागजातहरु
  क. बीमित/ प्रस्तावकको निवेदन
ख. सक्कल बीमालेख
ग. नागरिकताको स्वयंम प्रमाणित प्रतिलिपी
घ. पछिल्लो बीमाशुल्क भुक्तान गरेको रसिद / सक्कल बीमालेख
ङ. औषधोपचार गराएको दस्तावेजहरु / Medical Attendant’s Report
च. सम्बन्धित रोगको चिकित्सकद्वारा घातक रोग वा शल्यक्रियाको लिखित प्रमाण  (Diagnosis
     Report)
छ. Radiological, Clicical, Histological वा Laboratory प्रमाणहरुका साथ कम्पनीबाट
    आवश्यकता अनुसार माग गरिएको अन्य  कागजातहरु

दाबी विवरण: 

जम्मा दाबी शंख्या: १२०३

दाबी भुक्तानी शंख्या: १०९०

जम्मा दाबी भुक्तानी रकम : ३३,४९,७५,१६०