Public Notices उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा मतदन नहुने बारे